Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Varer i kurven 0
Total (kr.) 0,00

Handelsvilkår for køb hos Duka PC ApS


dukaPC ApS – generelle vilkår
BETINGELSER FOR KØB HOS DUKAPC APS                                            TILBAGE

1 Køb hos dukaPC ApS
Der er først indgået en bindende købeaftale med dukaPC ApS, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra dukaPC ApS.

Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, krig, terror, naturkatastrofer, atomangreb, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos dukaPC ApS' leverandører.

2 Reklamationsret
Som forbruger har du efter Købeloven 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger naturligvis at reklamationen er berettiget.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres den vederlagsfrit af dukaPC ApS eller én af vores samarbejdspartnere.

Skade på produktet, som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

Der henvises i øvrigt til Købelovens § 78 for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

2.1 Anvendelse af reklamationsret
Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles dukaPC ApS inden rimelig tid efter varens modtagelse.

Inden eventuel returnering af varen skal der træffes aftale med dukaPC ApS’ kundeservice, som kan kontaktes telefonisk, på telefon 77 34 18 18.

Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til dukaPC ApS' udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af dukaPC ApS.

3 Returret
I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via internettet eller over telefonen, har forbrugeren 4 ugers fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 4 uger tilbagebetaler dukaPC ApS købesummen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i original emballage og i væsentlig samme stand som da varen blev modtaget. I modsat fald bortfalder fortrydelsesretten.

Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af dukaPC ApS ud fra en mulig salgsværdi.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 4 uger efter modtagelsen.

Omkostninger ved at sende varen retur betales af dukaPC, såfremt kunden telefonisk eller skriftligt har truffet aftale om returneringen med dukaPC. Ved returnering betalt af dukaPC anvendes PostDanmarks returpakke-system, og pakken afhentes hos kunden på foranledning af dukaPC. Eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med PostDanmarks forgæves kørsel betales af kunden.

dukaPC ApS returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 21 stk. 3 og 4.

4 Reklamation vedrørende varer, som ikke indeholder fejl
Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til dukaPC ApS, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr. dukaPC ApS forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger anden aftale.

Testgebyret er DKK 250,00 pr. halve time inkl. moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

5 Betaling
De mulige betalingsmåder er:

·         Dankort
·         Forudbetaling (indbetalingskort)
·         Efterkrav, DKK 150,00 (hent/betal på posthus)

6 Priser og fragt
Alle priser er inkl. 25 % moms og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes. Den på bestillingstidspunktet angivne pris er den gældende for bestillingen.

Bestillingsprisen tillægges fragt og eventuelle gebyrer for eksempelvis efterkrav efter PostDanmarks takster.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

7 Udlån og returnering af netværksudstyr
Såfremt det bestilte produkt leveres med netværksudstyr til internetforbindelse, fx SIM kort og USB modem, er dette netværksudstyr til låns og forbliver dukaPC ApS’ ejendom.

Ved opsigelse af abonnement, der inkluderer internetforbindelse, eller såfremt sådant abonnement ikke oprettes af kunden, skal netværksudstyret returneres til dukaPC ApS inden 14 dage efter opsigelsen hhv. leveringen.

Returneres udstyret ikke rettidigt, faktureres kunden kr. 699.        

                             TILBAGE
 

Abonnementsbetingelser Duka PC

dukaPC ApS – abonnementsvilkår for standard abonnement                                      TILBAGE

1 Generelt
1.1 Aftalens parter
Disse vilkår er gældende for aftalen mellem på den ene side kunden og på den anden side dukaPC ApS, Anelystparken 47D, 8381 Tilst, CVR-nr. 32834655 (herefter benævnt ”dukaPC”).

1.2 Ejerforhold vedr. hardware
Såfremt kunden fra dukaPC får udleveret netværksudstyr, herunder eksempelvis USB modem og SIM kort, er dette som udgangspunkt til låns og forbliver dukaPC’s ejendom. Lånt udstyr skal tilbageleveres senest 14 dage efter at abonnementet ophører.

1.3 Manglende tilbagelevering af lånt udstyr
Tilbageleveres lånt udstyr ikke rettidigt til dukaPC, er dukaPC berettiget til at fakturere kunden for udstyret jf. den gældende prisliste på www.dukapc.dk. Medmindre andet fremgår af denne prisliste er prisen for et USB modem kr. 699 incl. moms.

1.4 Brugsret til software
Ved køb af dukaPC hardwaren og tilhørende software opnår kunden en brugsret til dukaPC softwaren. Brugsret til dukaPC’s indholdstjenester og øvrige ydelser kræver indgåelse af aftale om abonnement.

1.5 Abonnementsbaserede tjenester
I tillæg til hardwaren og softwaren udbyder dukaPC en række tjenester på abonnementsvilkår. Et dukaPC standardabonnement indeholder som udgangspunkt følgende tjenester:

-       Internetadgang via mobilt bredbånd (op til 15 Mbit hastighed og max 20 GB trafik pr. måned)
-       Løbende opdatering af softwaren på dukaPC hardwaren
-       Adgang til dukaPC emailkonto
-       Adgang til dukaPC nyheder, TV-guide, vejrudsigt og underholdningsmodul
-       Adgang til hjælp fra dukaPC kundeservice i tilfælde af problemer med eller spørgsmål til dukaPC’s produkter.

1.6 Moms
Alle priser er incl. moms.

1.7 Tilmelding og framelding af tjenester
Kunden kan ved henvendelse til dukaPC kundeservice eller gennem dukaPC applikationen til- og fravælge tjenester. Opdaterede priser og vilkår for hver enkelt tjeneste fremgår i applikationen, og til- og framelding er bindende for kunden. Indhold af og vilkår for hver enkelt tjeneste fremgår af den relevante produktbeskrivelse.

1.8 Kundens bopæl
Det er en forudsætning, at kunden er bosiddende/har hjemsted på en dansk adresse i CPR eller CVR registeret.

1.9 Meddelelser via e-mail
Hvor det i denne aftale er anført, at en part skal give skriftlig meddelelse, er det tilstrækkeligt og bindende at give meddelelse ved fremsendelse af e-mail til den anden part. Kunden accepterer at modtage meddelelser fra dukaPC på den e-mail adresse, som kunden tildeles som en del af sit abonnement hos dukaPC.

2  Aftalen
2.1 Aftalens sprog
Aftaler mellem kunden og dukaPC indgås på dansk. Betingelser mm. er kun tilgængelige på dansk.

2.2 Aftalens bestanddele
Aftalen indgås mellem kunden og dukaPC. Aftalen består af disse abonnementsbetingelser og dukaPC’s gældende priser. De gældende priser kan ses på www.dukaPC.dk.

2.3 Lovvalg og værneting
Aftalen er underlagt dansk ret, og enhver tvist, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved de almindelige domstole.

2.4 Afgivelse og ændring af kundeoplysninger
Ved indgåelse af abonnementsaftalen skal kunden give dukaPC oplysning om navn og adresse samt CVR/CPR nummer. Ændringer i disse oplysninger skal straks meddeles skriftligt til dukaPC.
 
3 Behandling af kundeoplysninger
3.1 Opbevaring af oplysninger
dukaPC opbevarer kundeoplysninger, herunder navn, adresse og telefonnummer, i en database.

dukaPC har efter bogføringsloven pligt til at gemme alle oplysninger om køb og salg af varer og tjenesteydelser i 5 år.

3.2 Fortrolighed
Alle oplysninger, kunden opgiver til dukaPC, er fortrolige, og vil ikke blive misbrugt eller viderebragt til tredjepart uden kundens forudgående accept, jf. dog punkt 10.2. Dette gælder dog ikke, hvis dukaPC af myndighederne bliver pålagt at videregive kundens oplysninger.

3.3 Logning
dukaPC er berettiget til at foretage logning vedrørende anvendelsen af dukaPC software og tjenester med henblik på generel analyse og produktforbedring.

3.4 Opbevaring af data
Hvor det i øvrigt følger af tjenestens natur, at opbevaring af kundens data er nødvendig, er dukaPC berettiget til at foretage sådan opbevaring.

3.5 Markedsføring og kundekartotek
Kunden accepterer, at de oplysninger, som kunden har afgivet i forbindelse med bestilling af dukaPC hardware og abonnement, indgår i dukaPC’s kundekartotek, og at disse oplysninger kan behandles i forbindelse med dukaPC’s markedsføring af tjenester med videre overfor kunden. Kunden vil kun modtage markedsføring pr. e-mail, hvis kunden aktivt har anmodet om dette.

3.6 Kundens rettigheder
Som registreret har kunden altid mulighed for indsigt, og kunden kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

4 Priser og abonnementsbetingelser
4.1 Gældende betingelser
De til enhver tid gældende abonnementsbetingelser og priser på dukaPC’s produkter og tjenester findes i prislisten på www.dukapc.dk og kan desuden oplyses ved henvendelse til kundeservice på telefon 77 34 18 18.

4.2 Oplysning om ændringer
Ændringer af priser og abonnementsbetingelser varsles på www.dukapc.dk eller via e-mail. Alternativt ved annoncering i dagspressen.

4.3 Internetforbrug
Internetadgang via mobilt bredbånd, som er standard for dukaPC abonnementet, er omfattet af en begrænsning i det månedlige forbrug på 5GB data. Ved overskridelse af denne forbrugsgrænse er dukaPC berettiget til at afbryde forbindelsen eller nedsætte hastigheden. dukaPC vil i så fald give kunden underretning herom.

4.4 Varsling af ændringer
dukaPC kan ændre abonnementsbetingelserne, særskilte tillægsbetingelser samt priser med et varsel på 30 dage. Ændringer af positiv karakter for kunden, herunder prisnedsættelser, kan ske uden forudgående varsel.

5 Support
5.1 Fejl og nedbrud
Meddelelser om fejl eller nedbrud på dukaPC hardwaren, softwaren eller internetforbindelsen, såfremt sidstnævnte er leveret af dukaPC, kan ske til dukaPC på telefon eller email. dukaPC påbegynder afhjælpning af fejl snarest herefter.

5.2 Hjælp til anvendelse af dukaPC
Kunden kan kontakte dukaPC Kundeservice med henblik på at få hjælp til spørgsmål og problemer vedrørende brugen af dukaPC’s produkter og tjenester. dukaPC Kundeservice vil i det omfang, det er muligt, afhjælpe problemet eller besvare spørgsmålet straks og alternativt tage initiativ til nærmere undersøgelse eller fejlafhjælpning. dukaPC Kundeservice tilbyder ikke hjælp til andre programmer end dukaPC’s egen software. Der tilbydes heller ikke hjælp til anvendelsen af hjemmesider og NetBank.

5.3 Imødegåelse af misbrug
dukaPC er berettiget til at indføre begrænsninger i antallet af supporthenvendelser pr. kunde inden for et nærmere specificeret tidsrum, eller tilsvarende begrænsninger som måtte være nødvendige for at undgå uforholdsmæssig stor belastning af kundeservicefunktionen. Begrænsningerne kan have individuel eller generel karakter.

5.4 Fjernadgang
På dukaPC maskinen er installeret et program, som giver dukaPC kundeservice og teknikere adgang til at fjernstyre maskinen. Sådan fjernstyring er synlig for brugeren og anvendes kun efter forudgående aftale med kunden.

5.5 Genetablering af computer
Såfremt der opstår behov for reparation uden for garanti eller ominstallation af software på kundens dukaPC computer, herunder som følge af virusangreb eller indgreb foretaget af andre end dukaPC’s ansatte, kan dette foretages mod betaling efter nærmere aftale med dukaPC.

6  Betaling
6.1 Betaling for abonnement
Betaling for abonnementsydelser sker kvartalsvis forud ved fremsendelse af girokort til kunden. Fakturaen forfalder til betaling den 8. i kvartalets første måned, eller, hvis dette ikke er en hverdag, den først følgende hverdag.

6.2 Tilmelding til BetalingsService
Kunden har mulighed for at tilmelde dukaPC abonnementet til BetalingsService. Såfremt kunden vælger at undlade tilmelding til BetalingsService, er dukaPC berettiget til at opkræve et faktureringsgebyr.

6.3 For sen betaling
Såfremt kunden ikke betaler rettidigt, er dukaPC berettiget til straks at foretage midlertidig lukning af kundens adgang til samtlige af dukaPC’s tjenester.

6.4 Rykkere og renter
Ved forsinket betaling er dukaPC berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. dukaPC er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

6.5 Overdragelse af fordringer
dukaPC kan, efter orientering af kunden, lade tredjemand varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af denne aftale og andre ydelser leveret af dukaPC.

6.6 Kreditvurdering
dukaPC er berettiget til at indhente oplysninger om kunden hos et kreditoplysningsbureau.

7 Kundens misligholdelse
7.1 Konsekvenser af misligholdelse
Misligholder kunden sin aftale, har dukaPC ret til uden varsel at hæve aftalen og/eller spærre for kundens brug af dukaPC’s tjenester. Væsentlig misligholdelse er forhold som eksempelvis:
-       Kunden opgiver ikke ændringer i kundens adresseoplysninger
-       Kunden standser sine betalinger, indleder akkordforhandlinger eller erklæres konkurs.
-       Kunden udøver chikane mod dukaPC eller mod dukaPC’s medarbejdere eller øvrige kunder
-       Kunden ikke melder sit SIM-kort/USB-modem stjålet i tilfælde af tyveri.
-       Kunden misbruger sin adgang til en eller flere af dukaPC’s produkter eller tjenester.

7.2 Indberetning til kreditoplysningsbureau
dukaPC har ret til, hvis en kunde misligholder en betaling, at foretage indberetning til et kreditoplysningsbureau jf. lov om behandling af personoplysninger.

8 Kundens øvrige forpligtelser
8.1 USB-modem og SIM-kort
Kunden er ved tyveri eller bortkomst af SIM-kortet og/eller USB-modemmet forpligtet til straks at tyverispærre disse ved henvendelse til dukaPC Kundeservice.

8.2 Hæftelse for tab
Kunden hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af dukaPC’s tjenester, herunder internetadgangen, indtil tyverispærring er foretaget.

9 Opsigelse
9.1 Kundens opsigelsesvarsel
Kunden kan opsige aftalen med dukaPC med omgående virkning, med mindre kunden abonnerer på en tjeneste med binding. I givet fald kan den pågældende tjeneste opsiges til bindingsperiodens udløb.

9.2 Opsigelsens form
En opsigelse skal ske skriftligt ved fremsendelse af brev eller email til kundeservice@dukapc.dk.

9.3 dukaPC’s opsigelsesvarsel
dukaPC er berettiget til at opsige aftalen med 30 dages varsel fra fremsendelse af skriftlig meddelelse til kunden.

9.4 Returnering af forudbetalt abonnement
Kunden vil ved opsigelse få returneret evt. forudbetalt abonnement. Udbetalingen vil ske ca. 30 dage efter abonnementets ophør. Beløbet udbetales til et af kunden oplyst bankkontonummer. dukaPC er berettiget til at opkræve et håndteringsgebyr for udbetalingen, såfremt ophøret skyldes opsigelse fra kundens side.

9.5 Returnering af udstyr
Såfremt kunden har modtaget udstyr til låns fra dukaPC, skal dette returneres i forbindelse med ophøret af abonnementet, jf. pkt. 1.2 og 1.3.

10 Aftalens overdragelse
10.1 Kundens overdragelse
Kunden kan med dukaPC’s samtykke, som meddeles, hvis intet væsentligt taler imod, overdrage abonnementet til tredjemand. dukaPC kræver skriftligt samtykke fra såvel kunden som tredjemand, samt at eventuel gæld betales forinden overdragelsen. dukaPC kan opkræve et gebyr for overdragelsen til den nye ejer.

10.2 dukaPC’s overdragelse
dukaPC kan frit overdrage kundeforholdet til tredjemand eller anden ejerstruktur.

11 Ansvar
11.1 Nedbrud
dukaPC hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til anden operatør. dukaPC er heller ikke erstatningsansvarlig jf. almindelige erstatningsregler for tab forårsaget ved dukaPC’s undladelser.

11.2 Indirekte tab mv.
dukaPC hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk konsekvenstab som følge af, at dukaPC hardware, software eller tjenester ikke kunne anvendes som forventet.

11.3 Afbrydelser iøvrigt
dukaPC er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager.

11.4 Uberettiget adgang
dukaPC er ikke ansvarlig for tilfælde, hvor tredjemand uberettiget har skaffet sig adgang til dukaPC hardware, software, servere og internetforbindelser mv.

11.5 Forbehold for trykfejl
dukaPC tager forbehold for tryk- og billedfejl.

11.6 Force majeure
dukaPC er fritaget for ansvar, såfremt følgende omstændigheder er gældende og er uden for dukaPC’s kontrol: brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende (force majeure) og som dukaPC ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning ved abonnementsaftalens indgåelse.

 TILBAGE

Seniorshop ApS - Søborg Hovedgade 44 - 2860 Søborg - Telefon 39 43 05 50 - E-mail butik@seniorshop.dk - CVR nr. 31373298 - Cookies Powered by CreatingSite